FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
   

BAACx60

   

Intuch1

   

SME

   

CPFxx

   


T เผยจะทยอยขายหุ้นเพิ่มทุนPP เป็นล็อต เหตุยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก-ลดผลกระทบรายย่อย

Tเผยจะทยอยขายหุ้นเพิ่มทุนPPเป็นล็อต เหตุยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก-ลดผลกระทบรายย่อย นายทรรศิน จงอัศญากุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือTแจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นและมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการประกอบกิจการ ดังปรากฏตามผลการดำเนินงานของบริษัทใน ไตรมาส2ปี2558และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาส3เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน จึงทำให้บริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจานวนมาก เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างตามปกติของบริษัท อีกทั้งเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบในจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด  บริษัทจึงได้หารือกับบุคคลในวงจำกัดอันมีรายชื่อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นคราวๆ ไป และให้บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการเสนอขายหุ้นชาระค่าหุ้นสามัญเป็นคราวๆ ไป  ทั้งนี้ หากบริษัทมีความจาเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนจานวนมากในโครงการใหม่หรือธุรกิจอื่นใดที่สร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจะทำการเรียกให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ทำการทยอยจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวๆ ไป จนกว่าจะได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน  ปัจจุบัน บริษัทขอยืนยันว่า บุคคลในวงจากัดยังมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและชาระเงินตามที่บริษัทจะเรียกให้ชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอนาคตเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ตามแผนการลงทุนของบริษัท คาดว่าจะมีการกาหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่2ภายในสิ้นปี2558  หากในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จองซื้อและชำระเงิน บริษัทจะทำการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่3/2558รวมถึงภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  อนึ่ง ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจากัดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2558เมื่อวันที่5มิถุนายน2558และได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดอันมีรายชื่อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่3/2558ประชุมเมื่อวันที่5ตุลาคม2558โดยกาหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่1ในระหว่างวันที่10สิงหาคม2558ถึงวันที่7ตุลาคม2558นั้น ขณะนี้ได้ครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ในการนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว ดังนี้ รายชื่อ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชาระเงิน (หุ้น) 1นายศุภวุฒิ มณีรินทร์465,000,000 2นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ100,000,000 3นายราชวิทย์ ชุมวระ502,000,000 4ดร. ชาคริต ศึกษากิจ193,000,000 5นายอภิพร ภาษวัธน์50,000,000 6นายประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์1,500,000,000 7นายศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์1,500,000,000 T ชี้แจง ประธานบอร์ดบริหารขายวอร์แรนต์ ไม่ได้ขายหุ้นสามัญ แต่รายงาน ก.ล.ต. ผิดพลาด นายทรรศิน จงอัศญากุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ Tเปิดเผยว่า ตามที่ นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 และ 24 กันยายน 2558 ว่าได้มีการขายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 27,000,000 หุ้น นั้น  ขอแจ้งให้ทราบว่า การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของนายประสิทธิ์ จงอัศญากุลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกิดความผิดพลาด โดยนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ไม่ได้ทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งหลักทรัพย์ที่ นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ได้ทำการขายนั้น คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3(T-W3) จำนวน 27,000,000 หน่วย  ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และยืนยันว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญของบริษัท และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทต่อไป สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

EMC ยันเพิ่มทุนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ย้ำมีแผนธุรกิจรองรับชัดเจน จ่อรับงาน Q4 อีกเพียบ

EMC ยันเพิ่มทุนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ย้ำมีแผนธุรกิจรองรับชัดเจน จ่อรับงาน Q4 อีกเพียบ ‘อีเอ็มซี’ ยืนยันการเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ย้ำมีแผนธุรกิจรองรับชัดเจนทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ และงานรับเหมาก่อสร้างทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่งซิกเตรียมเซ็นสัญญารับงาน Q4 อีกพียบ นายชุมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC เปิดเผยว่า จากกรณีที่บริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 6,822 ล้านหุ้นคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ราว 1,580 ล้านบาท บริษัทฯขอยืนยันว่าการดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นการเตรียมความพร้อมของเงินทุนเพื่อรองรับงานในอนาคต ในขณะเดียวกันการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯต้องการให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับประโยชน์ ด้วยการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ได้ในราคา 0.25 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือ P/BV รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ วอแรนต์ EMC-W5 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W5 ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น และที่สำคัญที่สุดเมื่อโครงการ และการรับงานต่าง ๆ ของบริษัทฯดำเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ก็จะเป็นโอกาสที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลตอบแทนในอนาคตอีกด้วย โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งโครงการที่อยู่ในระหว่างพัฒนา เช่น โครงการแลนด์มาร์ค มหาชัย รวมถึงเพื่อรองรับการเข้าประมูล หรือรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างใหม่ๆ ทั้งโครงการขนาดกลางจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ที่เริ่มมีการทยอยอนุมัติโครงการต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และเมกะโปรเจกต์ต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯมีโอกาสในการที่จะเข้าไปรับงานดังกล่าวในหลายโครงการ ซึ่งในบางโครงการก็มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือทางด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกด้วย ‘เราต้องการที่จะบอกไปยังผู้ถือหุ้นถึงการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่า เป็นการเพิ่มทุนที่เรามีแผนธุรกิจรองรับชัดเจน ไม่ใช่การเพิ่มทุนโดยที่ไม่รู้จะนำไปทำอะไร หรือนำไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการ รวมถึงการทยอยรับงานต่าง ๆ ที่จะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ ที่สำคัญเราอยากจะสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเดิมในอนาคตอีกด้วย ส่วนหนึ่งเพราะเราอยากให้บริษัทฯเติบโตไปด้วยตัวเอง ไม่อยากแบกรับภาระดอกเบี้ยทางการเงิน รวมถึงเป็นโอกาสที่จะได้ทำงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย’นายชุมพลกล่าว Best regards, The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road, Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250 Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

AJD ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน VDC มูลค่า 7.5 ลบ. ถือหุ้น 60% พร้อมให้วงเงินกู้อีกไม่เกิน 50 ลบ. ขยายธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์

บอร์ด AJD ไฟเขียวซื้อหุ้นเพิ่มทุน VDC มูลค่า 7.5 ลบ. ถือหุ้น 60% พร้อมให้วงเงินกู้อีกไม่เกิน 50 ลบ. ขยายธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์  นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จากัด (มหาชน) หรือ AJD แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 10/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับตู้เติมเงินออนไลน์ ภายในไตรมาสที่ 4/2558  โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ VDC จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.08 ของทุนชาระแล้วภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ VDC ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 7.50 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจ ตู้เติมเงินออนไลน์ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการในเติบโตได้อีกมากในอนาคต ซึ่งประสบการณ์ของบริษัทฯในการจัดหาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำการจัดจำหน่ายจะนำมาต่อยอดการทำธุรกิจในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ VDC จะเพิ่มทุน อีก 7.50 ล้านบาท จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จากทุนชาระแล้ว 5.00 ล้านบาท จานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็น 12.50 ล้านบาท จำนวน 125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย AJD จะซือ้หุ้นเพิ่มทุนและจ่ายชำระเป็นเงินสด ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558  และจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ VDC จำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยสามารถสรุปรายละเอียดเงื่อนไขและของสัญญาเงินกู้ยืมได้ดังนี้ วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เริ่มเบิกงวดแรกภายในไตรมาส ที่ 4 ปี 2558 ผู้กู้ : บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงินที่ให้กู้ยืม : วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม : 1 ปี อัตราดอกเบีย้ : MLR ของธ.กรุงศรี ซงึ่ ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี งวดการชาระเงิน : คืนเงินต้นภายใน 1 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้ โดยจ่ายชำระดอกเบีย้ พร้อมเงินกู้  ความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้ให้แก่ VDC เพื่อให้ VDC สามารถนาไปดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยความสามารถในการชาระคืนหนี้และดอกเบีย้ แก่ AJD จะมาจากกระแสเงินสดจากการทาธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งทาง AJD ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นธุรกิจที่แนวโน้มการเติบโตที่ดี ธุรกิจจะมีความสามารถในการชาระหนี้และดอกเบี้ยคืนแก่บริษัทได้ แหล่งเงินทุนมาจากเงินเพิ่มทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

J กำหนดราคา IPO 2.77 บาท/หุ้น ได้เม็ดเงินระดมทุน 333.48 ล้านบาท เปิดให้ผู้ถือ หุ้น JMART จองซื้อ 26-28 ต.ค. ส่วนนักลงทุนทั่วไป จองซื้อ 2-4 พ.ย. นี้

J กำหนดราคา IPO 2.77 บาท/หุ้น ได้เม็ดเงินระดมทุน 333.48 ล้านบาท เปิดให้ผู้ถือ หุ้น JMART จองซื้อ 26-28 ต.ค. ส่วนนักลงทุนทั่วไป จองซื้อ 2-4 พ.ย. นี้ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท หรือ J พร้อมเข้าเทรดในตลาดใหญ่ เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120.39 ล้านหุ้น หรือ 32.50% เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.77 บาท/หุ้น ได้เม็ดเงินระดมทุนรวม 333ล้านบาท นำไปใช้เป็นเงินทุนขยายธุรกิจ และนำไปชำระคืนเงินกู้ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในฐานะที่ปรึกษาฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เผยการกำหนดราคามีส่วนลดให้ประมาณร้อยละ55โดยกลุ่มผู้ถือหุ้น JMART รับสิทธิ์ 10.89 หุ้น ต่อ 1 หุ้น J เปิดจองซื้อ 26-28 ต.ค. และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปเปิดจองซื้อระหว่าง 2-4 พ.ย. นี้ ผ่านบล.เอเซียพลัส และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 บริษัทหลักทรัพย์ พร้อมคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 พ.ย.นี้ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J กล่าวว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ 2.77 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 120.39ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนในครั้งนี้ คิดเป็นเงินระดมทุนจำนวน 333ล้านบาท โดยสัดส่วนการเสนอขายไอพีโอ แบ่งเป็นการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท JMART ร้อยละ 40, บุคคลทั่วไป, ผู้มีอุปการคุณ และนักลงทุนสถาบันรวมร้อยละ 60 กำหนดเปิดให้ผู้ถือหุ้นบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในสัดส่วนการใช้สิทธิที่ 10.89 หุ้น JMART ต่อสิทธิการจองซื้อ 1 หุ้น IPO ของ J จำนวนรวมไม่เกิน 48.156 ล้านหุ้น จองซื้อระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม2558 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 72.234 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน2558โดยมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าร่วมอีก 3 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “J” “การกำหนดราคาไอพีโอของ J ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความน่าสนใจอย่างมาก โดยราคาขายหุ้น IPO ที่ 2.77 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ประมาณ 12.7 เท่า โดยคำนวณจากกำไรปกติจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2558)ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจ ซึ่งราคาดังกล่าวมีส่วนลดให้กับนักลงทุนถึงร้อยละ 55 จากราคาพื้นฐานที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้ร่วมจัดจำหน่ายได้ทำไว้ อย่างไรก็ตาม เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่ง จึงทำให้เชื่อมั่นว่า J จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน และจะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้” ดร.ก้องเกียรติ กล่าว ด้านนางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J เปิดเผยว่า เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ราว 333 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจจำนวน 233ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งจะสนับสนุนให้ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น( D/E)ของบริษัทฯ จะสามารถลดลงได้อีก จากงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทฯ มี D/E อยู่ที่ 1.73 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก คือ ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อน ที่ และสินค้าเทคโนโลยี เพื่อนำมาจัดสรร และให้เช่าต่อกับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อ 'IT Junction' ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และในงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ที่ผ่านมา มีจำนวน 43 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต ของการบริหารพื้นที่เช่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงขยายธุรกิจเข้าไปในรูปแบบตลาดชุมชนภายใต้ชื่อJ Market ซึ่งเปิดให้บริการแล้วจำนวน 4 แห่ง และศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ภายใต้ชื่อ The Jasเปิดให้บริการแล้วจำนวน 2 แห่ง “J เป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีศักยภาพสูง และคาดว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นธุรกิจเข้าใจง่ายและเข้าถึงคนในทุกระดับ อีกทั้ง สามธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการบริหารพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บมจ.เจ มาร์ท และ บมจ.เจเอ็มที ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในกลุ่ม เป็นอีกส่วนสนับสนุนให้การบริการของ J ไปสู่ลูกค้าอย่างครบวงจรยิ่งขึ้น และเชื่อว่า จากความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจในช่วงต่อจากนี้ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะสนับสนุนให้ J มั่นคงแข็งแกร่ง”นางนงลักษณ์ กล่าว นางนงลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการขยายจำนวนพื้นที่เช่าทั้ง 3 รูปแบบ คือ IT Junction, J Marketและ The Jas ให้มากกว่า 100 สาขาภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 49 สาขา สำหรับ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 248.95 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 28.53 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 95 เป็นรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าพื้นที่ ส่วนที่เหลือเป็นรายได้ค่าส่งเสริมการขายภายในบริเวณพื้นที่เช่าและรายได้ อื่นๆ ส่วนผลประกอบการงวดปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 449.52 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 54.80 ล้านบาท สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : IR PLUS คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610 , 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th

JMT เผย JMT PLUS เริ่มปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ธ.ค.นี้ แย้มดันเข้าตลท.ปี 60 - มั่นใจซื้อหนี้เสียเข้าเป้า 3 หมื่นลบ.

JMT เผย JMT PLUS เริ่มปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ธ.ค.นี้ แย้มดันเข้าตลท.ปี 60 - มั่นใจซื้อหนี้เสียเข้าเป้า 3 หมื่นลบ. JMT เผย JMT PLUS เริ่มปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ธ.ค.นี้ หวังยอดสินเชื่อรวมทุกประเภททำได้ 370 ลบ. แย้มดันเข้าตลท.ปี 60 พร้อมคาดไตรมาส 4/58 ซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีก 1 หมื่นลบ. ส่งผลทั้งปีซื้อหนี้เข้าเป้า 3 หมื่นลบ. และตั้งเป้าซื้อหนี้เข้าพอร์ตอีก 3 หมื่นลบ. ในปีหน้า เน้นหนี้เสียประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล  นายปิยะ พงษ์อัชฌา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเริ่มให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในเดือนธ.ค. นี้ โดยในปีนี้ตั้่งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อรวม 370 ล้านบาท ทั้งนาโนไฟแนนซ์ คาร์ฟอร์แคช และสินเชื่อส่วนบุคคล และปีหน้าคาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ JMT จะทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ผ่านบริษัทย่อยคือ JMT PLUS ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สินและให้สินเชื่อเช่าซื้อ และมีแผนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 โดยต้องรอให้บริษัทฯมีกำไรก่อน จากปัจจุบันที่มีผลขาดทุนอยู่ ส่วนธุรกิจบริหารหนี้ ในไตรมาส 4/58 ว่าจะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่ซื้อมาแล้ว 20,000 ล้านบาท ทำให้สิ้นปีนี้จะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่ 30,000 ล้านบาท ส่วนปีหน้าตั้งเป้าจะซื้อหนี้เข้ามาบริหารอีก 30,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล เพราะที่ผ่านมาสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อบุคคลจำนวนมาก ทำให้มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น JMART คาดรายได้-กำไรปีหน้าดีกว่าปีนี้ หลังบริษัทย่อยผลงานดีขึ้น-ธุรกิจหลักเติบโต จ่อปิดดีลซื้อกิจการค้าปลีก นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดรายได้และกำไรปี 59 จะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯย่อยจะมีผลประกอบการดีขึ้นในปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของ JMART ปรับตัวดีขึ้น และธุรกิจหลักจากการจำหน่ายมือถือคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น หลังเริ่มมี 4G และคาดว่ายอดขายไอโฟนจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ส่วนรายละเอียดของแผนการดำเนินงานปีหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จและแถลงข่าวในเดือนธ.ค.นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการธุรกิจค้าปลีก ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพราะต้องรอให้เจรจาจบก่อน สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย


   
×

Message

Content unpublished

   

GHBx60

   

GSB

   

ALL-Hoon

   

Kform18

   
001284761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
987656668
3963
22588
1229174
34793
155685
1284761
Your IP: 54.159.52.197
Fri, 09 Oct 2015 15:56:00 +0000
   
© ALLROUNDER