หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5


รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)

          คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และเสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

          รายงานดังกล่าวประกอบด้วย รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการฯ และการดำเนินการในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้

          1. ความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

                 1.1 รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สศช. ได้รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จากหน่วยงานรับผิดชอบหลักรายงานความคืบหน้าการดำเนินการรายกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายย่อยของความสำเร็จ (Milestone : MS) ระดับความสำเร็จตามระยะเวลาแล้วเสร็จ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีความคืบหน้าการดำเนินการของกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน สรุปได้ดังนี้

                          1.1.1 ด้านการเมือง ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนจำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป และมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และ BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

                          1.1.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ BR0203 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

                          1.1.3 ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ BR0301 มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน BR0303 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย BR305 จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

เจนเนอราลี่

 

                          1.1.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ BR0401 มีการให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยตัวชั่วคราว BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุมและการสอบปากคำในการสอบสวน และมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ BR0403 การจัดหาทนายความอาสา ประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

                          1.1.5 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าเพิ่ม BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) และ BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

                          1.1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 4 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย และ BR0603 การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

                          1.1.7 ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock ทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ BR0702 การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพ

                          1.1.8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 3 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News BR0802 การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ และ BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

                          1.1.9 ด้านสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR0901 การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย BR0903 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง BR0904 การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง และ BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

                          1.1.10 ด้านพลังงาน ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ตเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) และ BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน

 

EXIM One 720x90 C J

 

                          1.1.11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และมีกิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนจำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และ BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

                          1.1.12 ด้านการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาระดับปฐมวัย BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และ BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

                          1.1.13 ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยกิจกรรม Big Rock รวม 5 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการเป็นไปตามแผนทั้งหมด ได้แก่ BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างเอกชนในการขับเคลื่อน BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ และ BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

                 1.2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) สิ้นเดือนกันยายน 2564 โดยจากกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ ความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบด้วย (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย .. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล .. 2564 และ (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 43 ฉบับ ทั้งนี้ สศช. จะประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัดดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

จำนวนกฎหมาย

(ฉบับ)

สถานะของกฎหมาย

แล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

1. ด้านการเมือง

2

 

2

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

2

 

2

3. ด้านกฎหมาย

5

1

4

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม

1

 

1

5. ด้านเศรษฐกิจ

7

 

7

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

 

1

7. ด้านสาธารณสุข

1

 

1

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

 

2

9. ด้านสังคม

4

1

3

10. ด้านพลังงาน

8

 

8

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10

 

10

12. ด้านการศึกษา

1

 

1

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1

 

1

รวมจำนวนกฎหมาย (ฉบับ)

45

2

43

 

                  1.3 ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการรายงานความคืบหน้าฯ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) โดยสามารถสรุปภาพรวมของประเด็นที่สำคัญ เช่น (1) โครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกโครงการ (2) การดำเนินโครงการมีระยะเวลาแล้วเสร็จล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (3) ควรมีการประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ (4) ข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดย สศช. ได้รวบรวมรายละเอียดของประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและประมวลรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ในรายงานความคืบหน้าฯ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เรียบร้อยแล้ว

 

GC 720x100

 

                 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีการกำหนดสาระสำคัญประกอบด้วยเป้าหมายย่อยของความสำเร็จ (MS) ระยะเวลาแล้วเสร็จ (ภายในเดือนธันวาคม 2565) และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รองรับการขับเคลื่อนการดำเนินการ โดยหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสำนักงบประมาณ ซึ่ง สศช. ได้ติดตามผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 สำหรับโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock พบว่า รายการโครงการฯ ประจำปี 2565 จำนวน 371 โครงการ สามารถจำแนกประเภทตามการได้รับจัดสรรงบประมาณประกอบด้วย (1) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 220 โครงการ (2) โครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ และ (3) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ ทำให้มีโครงการส่วนหนึ่งที่ไม่มีงบประมาณรองรับการดำเนินการ ประกอบกับบางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินที่น้อยกว่าที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณส่งผลต่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาดำเนินการได้ ดังนั้น (1) การปรับแผนปฏิบัติราชการรายปีของหน่วยงานจากรายการโครงการอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วและมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในลำดับรองลงไป มาดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นลำดับแรก (2) การจัดหาแหล่งเงินงบประมาณอื่นมาใช้ในการดำเนินโครงการที่มีความจำเป็น และ (3) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2566 เพื่อดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดำเนินโครงการอื่นที่สนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศควบคู่การดำเนินโครงการภายใต้แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock เพื่อช่วยขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปี 2565 ให้หน่วยงานพิจารณารายงานความสำเร็จตามเป้าหมายย่อยในห้วงเวลาดังกล่าวให้ชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรม

          2. การดำเนินการในระยะต่อไป

          สศช. จะดำเนินการประสานและบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการกิจกรรม Big Rock เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินการ การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบ eMENSCR ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในระดับโครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ต้องรายงานความก้าวหน้าในระดับเป้าหมายย่อย (MS) ในระบบ eMENSCR อย่างต่อเนื่องในทุกสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามกิจกรรม Big Rock ได้อย่างตรงจุดและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการสรุปประมวลข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทำรายงานความคืบหน้าตามมาตรา 270 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาทราบในรอบการรายงานต่อไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 18 มกราคม 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1444

 Click Donate Support Web

TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!